Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 

 

 

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw


Zagadnienia związane z przyjmowaniem interesantów i załatwianiem spraw w
POIPiP regulują w szczególności przepisy:

1. ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 23 sierpnia 2011 r. Nr 175, poz. 1038 ze zm.);

2. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2011r. Nr 174, poz.1039 ze zm.);

3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Główne zasady załatwiania spraw przez Podkarpacką Okręgową Izbę
Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku

         ·     
zgodnie z obowiązującymi przepisami i powszechnie przyjętymi ogólnymi
            zasadami,

·      terminowo, bez zbędnej zwłoki,

·      sprawy są załatwiane w formie pisemnej,

·      istotnym warunkiem szybkiego załatwiania sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednio wymaganych dokumentów,
Godziny
pracy biura Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
z/s w Przeworsku

poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30