Uchwały PORPiP z dnia 25.06.2020r.

Uchwały Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte na posiedzeniu w dniu 25.06.2020r.

-Uchwała Nr 612/VII/2020 o zmianie uchwały w sprawie reprezentacji Izby.

-Uchwała Nr 613-615/VII/2020 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

-Uchwała Nr 616/VII/2020 w sprawie powołania przedstawiciela PORPiP do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.

-Uchwała Nr 617/VII/2020 w sprawie poniesienia wydatku (podpis elektroniczny).

-Uchwała Nr 618/VII/2020 w sprawie refundacji kosztów szkoleń dla członków samorządu.

-Uchwała Nr 619/VII/2020 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej.

-Uchwała Nr 620-621/VII/2020 w sprawie odmowy przyznania bezzwrotnej zapomogi.

-Uchwała Nr 622/VII/2020 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Podkarpacką Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 623/VII/2020 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Położnych prowadzonego przez Podkarpacką Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 624/VII/2020 w sprawie wydania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Podkarpacką Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 625-626/VII/2020 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 627/VII/2020 w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

-Uchwała Nr 628/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.