Uchwały PORPiP z dnia 28.01.2020r.

Uchwały Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte na posiedzeniu w dniu 28.01.2020r.

-Uchwała Nr 576-577/VII/2020 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 578/VII/2020 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 579/VII/2020 w sprawie wydania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Położnych prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 580/VII/2020 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 581-582/VII/2020 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 583-584/VII/2020 w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

-Uchwała Nr 585/VII/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pielęgniarki powracającej do wykonywania zawodu.

-Uchwała Nr 586/VII/2020 w sprawie planu pracy PORPiP i Komisji Problemowych na rok 2020.

-Uchwała Nr 587/VII/2020 w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 588/VII/2020 w sprawie zakazu realizacji i wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych INTERRETE Sp. z o. o. we Wrocławiu w zakresie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek.

-Uchwała Nr 589/VII/2020 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2020 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Podkarpacką Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 590/VII/2020 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

-Uchwała Nr 591/VII/2020 w sprawie wykreślenia praktyki zawodowej pielęgniarki z RPWDL.

-Uchwała Nr 592-593/VII/2020 w sprawie założenia rachunku lokaty terminowej.

-Uchwała Nr 594/VII/2020 w sprawie udzielenia zapomóg bezzwrotnych.

-Uchwała Nr 595/VII/2020 w sprawie refundacji kosztów szkoleń dla członków samorządu.

-Uchwała Nr 596/VII/2020 w sprawie odmowy przyznania refundacji kosztów kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 597/VII/2020 w sprawie zwołania XXXV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów POIPiP.

-Uchwała Nr 598/VII/2020 w sprawie wzoru mandatu delegata na Okręgowy Zjazd POIPiP z/s w Przeworsku VIII kadencji.

-Uchwała Nr 599/VII/2020 w sprawie poniesienia wydatku na analizę możliwości adaptacji dwóch nieruchomości.

-Uchwała Nr 600/VII/2020 w sprawie nabycia licencji na program komputerowy DRUKI GOFIN.

-Uchwała Nr 601/VII/2020 w sprawie zmiany uchwały własnej w przedmiocie wynagrodzenia za utrzymanie czystości.

-Uchwała Nr 602/VII/2020 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla pracowników biura Izby.