Uchwały PORPiP z dnia 28.09.2019r.

Uchwały Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte na posiedzeniu w dniu 28.09.2019r.

-Uchwała Nr 527/VII/2019 w sprawie zarządzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji.

-Uchwała Nr 528 /VII/2019 w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej.

-Uchwała Nr 529/VII/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Okręgowej Komisji Wyborczej.

-Uchwała Nr 530/VII/2019 w sprawieklucza wyborczego na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji.

-Uchwała Nr 531/VII/2019 w sprawie dokonania podziału obszaru działania Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na rejony wyborcze oraz określenia liczby delegatów na okręgowy zjazd z każdego rejonu wyborczego.

-Uchwała Nr 532/VII/2019 w sprawie powołania przedstawiciela PORPiP do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

-Uchwała Nr 533/VII/2019w sprawie powołania przedstawicieli PORPiP do składu komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Geriatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.

-Uchwała Nr 534-535/VII/2019 w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 536/VII/2019 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

-Uchwały Nr 537/VII/2019 o zmianie uchwały w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia Przewodniczącej Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

-Uchwała Nr 538/VII/2019 o zmianie uchwały w sprawie reprezentacji Izby.

-Uchwała Nr 539/VII/2019 w sprawie refundacji kosztów szkoleń dla członków samorządu.

-Uchwała Nr 540/VII/2019 w sprawie odmowy przyznania częściowej refundacji kosztów kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 541/VII/2019 w sprawie udzielenia zapomóg bezzwrotnych.

-Uchwała Nr 542/VII/2019 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 543/VII/2019 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki cudzoziemcowi na czas określony i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 544/VII/2019 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 545-552/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 553-554/VII/2019 w sprawie skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

-Uchwała Nr 555/VII/2019 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas określony.

-Uchwała Nr 556/VII/2019 w sprawie udziału członków samorządu w seminarium.