Uchwały PORPiP z dnia 25.06.2019r.

Uchwały Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte na posiedzeniu w dniu 25.06.2019r.

-Uchwała Nr 509/VII/2019 w sprawie wydania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Położnych prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 510/VII/2019 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 511/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 512/VII/2019 w sprawie wykreślenia położnej z Okręgowego Rejestru Położnych.

-Uchwała Nr 513/VII/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pielęgniarki powracającej do wykonywania zawodu.

-Uchwała Nr 514-516/VII/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla położnej powracającej do wykonywania zawodu.

-Uchwała Nr 517/VII/2019 w sprawie wydania opinii dotyczącej minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w Oddziale Psychiatrycznym Nr 2 w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy.  

-Uchwała Nr 518/VII/2019 w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 519/VII/2019 w sprawie przeprowadzenia wizytacji pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  

-Uchwała Nr 520/VII/2019 w sprawie refundacji kosztów szkoleń dla członków samorządu.

-Uchwała Nr 521/VII/2019 w sprawie odmowy przyznania częściowej refundacji kosztów kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 522/VII/2019 w sprawie udzielenia zapomóg bezzwrotnych.

-Uchwała Nr 523/VII/2019 w sprawie nabycia niszczarek.

-Uchwała Nr 524/VII/2019 w sprawie przedłużenia abonamentu użytkowania programu komputerowego pod nazwą Serwis LEX Ochrona Zdrowia.

-Uchwała Nr 525/VII/2019 w sprawie zawarcia umowy o dzieło.

-Uchwała Nr 526/VII/2019 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.