Uchwały 26.03.2019r.

Uchwały Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte na posiedzeniu w dniu 26.03.2019r.

 

-Uchwała Nr 485/VII/2019 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwały Nr 486-490/VII/2019 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwały Nr 491-493/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwały Nr 494/VII/2019 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas określony.

-Uchwały Nr 495/VII/2019 o zmianie uchwały Nr 12/VII/2015 Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Problemowych Rady i ustalenia ich składu.

-Uchwały Nr 496 /VII/2019 o zmianie uchwały Nr 14/VII/2015 Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zadań i kompetencji Komisji Problemowych działających przy Podkarpackiej Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych oraz nadzoru nad ich działaniem.

-Uchwały Nr 497/VII/2019 w sprawie przyjęcia Procedury postępowania i udostępniania dokumentacji medycznej powstałej w praktyce zawodowej po śmierci pielęgniarki, pielęgniarza, położnej, położnego.

-Uchwały Nr 498/VII/2019 w sprawie uchylenia uchwały własnej /uchwały Nr 56/VII/2016 Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie listy osób uprawnionych do wykonywania czynności wizytacyjnych/.

-Uchwały Nr 499/VII/2019 w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

-Uchwały Nr 500/VII/2019 w sprawie organizacji posiedzenia Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych poza siedzibą Izby.

-Uchwały Nr 501/VII/2019 w sprawie refundacji kosztów szkoleń dla członków samorządu.

-Uchwały Nr 502/VII/2019 w sprawie odmowy przyznania częściowej refundacji kosztów kształcenia podyplomowego.

-Uchwały Nr 503/VII/2019 w sprawie wydatków na szkolenie.

-Uchwały Nr 504/VII/2019 w sprawie skierowania położnej na odbycie przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

-Uchwały Nr 505-507/VII/2019 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

-Uchwały Nr 508/VII/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pielęgniarki powracającej do wykonywania zawodu.