Uchwały PORPiP z dnia 19.09.2018r.

Uchwały Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte na posiedzeniu w dniu 19.09.2018r.

 

-Uchwały Nr 401/VII/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki cudzoziemcowi na czas określony i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwały Nr 402/VII/2018 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwały Nr 403-404/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwały Nr 405/VII/2018 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas określony.

-Uchwały Nr 406/VII/2018 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki i wydania zaświadczenia.

-Uchwały Nr 407/VII/2018 w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu położnej i wydania zaświadczenia.

-Uchwały Nr 408-409/VII/2018 w sprawie skierowania położnej na odbycia przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

-Uchwały Nr 410/VII/2018 o zmianie uchwały Nr 12/VII/2015 Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Problemowych Rady i ustalenia ich składu.

- Uchwały Nr 411/VII/2018 o zmianie uchwały Nr 14/VII/2015 Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zadań i kompetencji Komisji Problemowych działających przy Podkarpackiej Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych oraz nadzoru nad ich działaniem.

-Uchwały Nr 412/VII/2018 w sprawie Regulaminu zasad refundacji kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych członków POIPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwały Nr 413/VII/2018 w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej przez Podkarpacką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku.

-Uchwały Nr 414/VII/2018 o zmianie uchwały Nr 15/VII/2015 Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru przedstawicieli samorządu do pracy w radach społecznych podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcami.

-Uchwały Nr 415/VII/2018 w sprawie odnowienia certyfikatu kwalifikowanego.

-Uchwały Nr 416/VII/2018 w sprawie nabycia zestawu komputerowego do sekretariatu.

-Uchwały Nr 417/VII/2018 w sprawie założenia rachunku lokaty terminowej.

-Uchwały Nr 418/VII/2018 w sprawie udzielenia pomocy protestującym pielęgniarkom i położnym.

-Uchwały Nr 419/VII/2018 w sprawie zawarcia umowy z Wojciechem Brzyskim.

-Uchwały Nr 420/VII/2018 w sprawie refundacji kosztów szkoleń dla członków samorządu.

-Uchwały Nr 421/VII/2018 w sprawie odmowy przyznania częściowej refundacji kosztów kształcenia podyplomowego.

-Uchwały Nr 422/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomóg bezzwrotnych.

-Uchwały Nr 423-425/VII/2018 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.