Uchwały PORPiP z dnia 15.03.2018

Uchwały Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte na posiedzeniu w dniu 15.03.2018r.

 

- Uchwała Nr 360/VII/2018 w sprawie wydania opinii dotyczącej minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy  

- Uchwała Nr 361/VII/2018 w sprawie organizacji szkolenia z zakresu RODO..

- Uchwała Nr 362/VII/2018 w sprawie wydatków na szkolenie.

-Uchwała Nr 363/VII/2018 w sprawie określenia sposobu reprezentacji Izby w sprawach związanych z prawem Izby di dotacji na podstawie art. 91 ustawy ustrojowej.

-Uchwała Nr 364/VII/2018 w sprawie przedłużenia abonamentu użytkowania programu komputerowego pod nazwą Serwis Prawo i Zdrowie wersja Platinum.

-Uchwała Nr 365/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomóg bezzwrotnych

-Uchwała Nr 366/VII/2018 w sprawie refundacji kosztów szkoleń dla członków samorządu.

-Uchwała Nr 367/VII/2018 w sprawie odmowy przyznania częściowej refundacji kosztów kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 368/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Położnych prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 369/VII/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki cudzoziemcowi na czas określony i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 370-373/VII/2018 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwały Nr 374-375/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 376/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 377/VII/2018 w sprawie skierowania położnej na odbycie przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

-Uchwała Nr 378/VII/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla położnej powracającej do wykonywania zawodu.

-Uchwała Nr 379-380/VII/2018 w sprawie wpisu w rejestrze pielęgniarek i położnych wznowienia wykonywania zawodu pielęgniarki.

-Uchwała Nr 381-382/VII/2018 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas określony.

-Uchwała Nr 383/VII/2018 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarza na czas określony.

-Uchwała Nr 384/VII/2018 w sprawie dofinansowania organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań”.