Uchwały 18.01.2018r.

Uchwały Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte na posiedzeniu w dniu 18.01.2018r.

-Uchwała Nr 343/VII/2018 w sprawie planu pracy Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek.                  

-Uchwała Nr 344/VII/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej przez Podkarpacką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 345/VII/2018 w sprawie Regulaminu zasad refundacji kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych członków POIPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 346/VII/2018 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego na rok 2018 prowadzonych przez organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Podkarpacką Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 347-348/VII/2018 w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu do udziału                             w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 349/VII/2018 w sprawie powołania przedstawiciela PORPiP do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Z. Brzezickiego w Żurawicy.

-Uchwała Nr 350/VII/2018 w sprawie przeprowadzenia wizytacji pielęgniarek i położnej wykonującej zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanych do RPWDL.

-Uchwała Nr 351/VII/2018 w sprawie wykreślenia praktyki zawodowej pielęgniarki z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

-Uchwała Nr 352/VII/2018 w sprawie refundacji kosztów szkoleń dla członków samorządu.

-Uchwała Nr 353/VII/2018 w sprawie zwołania XXXIII Okręgowego Zjazdu Delegatów POIPiP.

-Uchwała Nr 354/VII/2018 w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczania przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

-Uchwała Nr 355/VII/2018 w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarza cudzoziemcowi na stałe i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez Podkarpacką Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 356/VII/2018 w sprawie wpisu położnej do Okręgowego Rejestru Położnych.

-Uchwała Nr 357/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 358/VII/2018 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas określony.

-Uchwała Nr 359/VII/2018 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla pracowników biura Izby.