Rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lutego 2012 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Dz.U.2018.393

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIAz dnia 29 marzec 2019 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru Dz.U.2019.605

  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIAz dnia 20 lipca 2011 r.

w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  Dz.U.11.151.896

 

Dodatkowe informacje