Rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 6 lutego 2012 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Dz.U.2012.182

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru Dz.U.2014.325

  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 20 lipca 2011 r.

w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami  Dz.U.11.151.896

 

Dodatkowe informacje