Wyszukiwanie ksiąg rejestrowych

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012, poz. 742) zwracam uwagę, iż w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), dodano punkt 2a w brzmieniu:

„2a. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat.”

 

Poniżej instrukcja wyszukiwania ksiąg rejestrowych dla praktyk pielęgniarskich i położniczych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Wyszukiwanie ksiąg rejestrowych - Instrukcja