Podmioty wykonujące działalność leczniczą

W A Ż N A    I N F O R M A C J A

Informacje dotyczące składania wniosków o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru (Dz. U. 2014.325, ) od dnia 01.04.2013r. wnioski o wpis / zmianę lub skreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą winny być składane w formie elektronicznej.

§ 14. Wniosek, o którym mowa w § 10 składa się w postacie elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z póź. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z póź. zm.).

Z uwagi na powyższe aby:

1.Wypełnić wniosek należy się zarejestrować na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą https://www.rpwdl.csioz.gov.pl/ (w zakładce Aplikacja dla praktyk zawodowych).

2.Na stronie logowania zostanie wyświetlony formularz rejestracyjny. Należy go poprawnie wypełnić.

3.Następny krok to aktywacja konta. Logujemy się do swojej poczty i otwieramy e-maila, a następnie klikamy w link aktywacyjny. Jeśli nie dokonano aktywacji konta (nie otrzymaliśmy stosownego komunikatu) należy skopiować cały link i wkleić go do przeglądarki. Logujemy się do aplikacji przy użyciu loginu i hasła.

4.Wypełniony wniosek powinien być potwierdzony podpisem elektronicznym – podpis otrzymujemy za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) www.epuap.gov.pl – wypełniamy wniosek o założenie profilu zaufanego, wysyłamy elektronicznie i po 14 dniach w tzw. punktach potwierdzeń zostaje nam udostępniony i potwierdzony podpis elektroniczny.

W systemie ePUAP istnieją dwie możliwości uzyskania profilu zaufanego:

- potwierdzenie tożsamości w punkcie potwierdzenia profilu zaufanego – dostępna dla każdego,

Lista punktów potwierdzających profil zaufany:

ZUS Inspektorat w Przemyślu ul. Brodzińskiego 6

ZUS Inspektorat w Przeworsku ul. Dworcowa 1

ZUS Inspektorat w Jarosławiu ul. Słowackiego 21

ZUS Biuro Terenowe w Lubaczowie ul. Mickiewicza 168

  

Urząd Skarbowy w Przemyślu ul. Lwowska 9A

Urząd Skarbowy w Przeworsku ul. 1000-Lecia 1

Urząd Skarbowy w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2A

Urząd Skarbowy w Lubaczowie ul. Sobieskiego 6

- samozaufanie – mogą korzystać osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym

 

 

Zwracamy uwagę, że w myśl art. 107 ustawy o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr a więc Okręgowej Izbie w przypadku pielęgniarek i położnych wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Dodatkowe informacje