Zasady automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej

Informacja na temat terminu wejścia w życie planowanych zmian
w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
ws. uznawania kwalifikacji zawodowych

W dniu 9 października 2013 roku Parlament Europejski przegłosował i zaakceptował zaproponowane przez Rzeczpospolitą Polskę zmiany dotyczące kwestii uznawania kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych.

Kolejnym organem, który musi przyjąć zmieniony tekst Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady jest Rada Europejska. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się prawdopodobnie w dniu 15 listopada 2013 r.

Po formalnym zaakceptowaniu zmian w ww. dyrektywie przez obie instytucje nastąpi publikacja omawianego aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Natomiast wejście w życie niniejszej dyrektywy nastąpi dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednakże to nie kończy „drogi” przyjętego dokumentu. Po wejściu w życie zmienionej Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. uznawania kwalifikacji zawodowych konieczna będzie jej implementacja, wdrożenie do krajowego porządku prawnego w każdym Państwie Członkowskim. Poszczególne kraje będą miały na to maksymalnie 2 lata.

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

   

Zasady automatycznego uznawania

kwalifikacji zawodowych

pielęgniarek i położnych będących obywatelami

państw członkowskich Unii Europejskiej

- przewodnik

 

   

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2012 r.

 

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i pomocniczy.

 

Spis treści

I. Zakres podmiotowy przewodnika 3

II. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, posiadającej jeden z tytułów określonych w załączniku nr 1 – automatyczne uznanie kwalifikacji 4

III. Prawo wykonywania zawodu położnej będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, posiadającej jeden z tytułów określonych w załączniku nr 2 – automatyczne uznanie kwalifikacji 5

IV. Uznanie kwalifikacji zawodowych na zasadzie praw nabytych – automatyczne uznanie kwalifikacji 6

4.1. Uznanie kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną 6

4.2. Uznanie kwalifikacji położnej 8

4.3. Położna, której kształcenie rozpoczęło się przed 3 października 1990 r. w byłej NRD – prawa nabyte 9

4.4. Pielęgniarka opieki ogólnej, wykształcenie pomaturalne uzyskane w Rumunii – prawa nabyte 9

4.5. Położna, wykształcenie zdobyte w Rumunii – prawa nabyte 10

V. Załączniki

Załącznik Nr 1 – wykaz tytułów zawodowych pielęgniarek 10

Załącznik Nr 2 – wykaz tytułów zawodowych położnych 11

 

 1. Zakres podmiotowy przewodnika

Niniejszy przewodnik ma zastosowanie w stosunku do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1039), przez „państwo członkowskie Unii Europejskiej” należy rozumieć również „państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederację Szwajcarską”.

W myśl art. 3 ust. 3 tejże ustawy, ilekroć mowa jest o obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej”, należy przez to rozumieć również „członków ich rodzin” w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043; zm. z 2007r. Nr 120, poz. 818, z 2008r. Nr 216, poz. 1367, z 2010r. Nr 81, poz. 531, z 2011r. Nr 92, poz. 532) oraz obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 234, poz. 1694; zm. z 2007r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008r. Nr 70, poz. 416 i Nr 180, poz.1112 i Nr 216, poz. 1367 i Nr 234, poz. 1570 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790, z 2010r. Nr 81, poz. 531 i Nr 96, poz. 620 i Nr 239, poz. 1593, z 2011r. Nr 131, poz. 764 i Nr 191, poz. 1133).

 1. Prawo  wykonywania zawodu pielęgniarki będącej obywatelem państwa członkowskiego  Unii Europejskiej, posiadającej jeden z tytułów określonych w załączniku  nr 11 – automatyczne uznanie kwalifikacji

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1039), pielęgniarce będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przysługuje prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, jeżeli:

 1. posiada jeden z tytułów zawodowych  wymienionych w Załączniku nr 1 niniejszego  przewodnika),
 2. posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, wydany przez odpowiednie  władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 3. przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że dyplom,  świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w pkt 2, jest zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Unii Europejskiej,
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na   wykonywanie zawodu, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej –  zaświadczenie takie jest ważne przez okres 3 miesięcy od dnia  wystawienia,
 6. przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie  zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu –  zaświadczenie takie jest ważne przez okres 3 miesięcy od dnia  wystawienia,
 7. złoży oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki,
 8. wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Zaświadczenie o stanie zdrowia – za wystarczające w stosunku do obywatela państwa członkowskiego, w zakresie spełnienia wymagań dotyczących zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu, uznaje się dokumenty odnoszące się do stanu zdrowia wymagane do wykonywania zawodu pielęgniarki w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego obywatelem jest pielęgniarka, lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej, z którego pielęgniarka przybywa; w przypadku gdy dokumenty tego rodzaju nie są wymagane, za wystarczające uważa się dokumenty wydane w tym państwie odnoszące się do stanu zdrowia.

 1. Prawo  wykonywania zawodu położnej będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii  Europejskiej, posiadającej jeden z tytułów określonych w załączniku nr 22 – automatyczne uznanie kwalifikacji

W myśl art. 32 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1039), położnej będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przysługuje prawo wykonywania zawodu położnej, jeżeli:

 1. posiada jeden z tytułów zawodowych wymienionych w Załączniku nr 2 (niniejszego przewodnika),
 2. posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu  położnej wydany przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli kształcenie w zakresie  położnictwa spełnia jeden z następujących warunków:
      
   1. odbyło się w pełnym wymiarze i trwało co  najmniej 3 lata, a rozpoczęcie kształcenia było uzależnione od posiadania dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia nauki w szkole wyższej, natomiast w przypadku braku takiego dokumentu rozpoczęcie kształcenia było uzależnione od dokumentu  stwierdzającego równoważny poziom wiedzy albo nastąpiła po nim praktyka zawodowa potwierdzona zaświadczeniem stwierdzającym, że położna po uzyskaniu kwalifikacji do wykonywania czynności położnej, pracowała jako położna w szpitalu lub uprawnionej w tym zakresie placówce służby  zdrowia przez okres co najmniej 2 lat,
   2.   
   3. odbyło się w pełnym wymiarze i trwało co  najmniej 2 lata lub 3600 godzin i było przeznaczone dla  osób posiadających dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki  odpowiedzialnej za opiekę ogólną,
   4.   
   5. odbyło się w pełnym wymiarze i trwało co  najmniej 18 miesięcy lub 3000 godzin i było przeznaczone  dla osób posiadających dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający        posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, po którym nastąpiła praktyka zawodowa potwierdzona zaświadczeniem stwierdzającym, że położna po uzyskaniu  kwalifikacji do wykonywania czynności położnej, pracowała jako położna w szpitalu lub uprawnionej w tym zakresie placówce służby zdrowia przez  okres co najmniej roku
 3. przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że dyplom,  świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w pkt 2, jest zgodny z   wymaganiami zawartymi w przepisach prawa Unii Europejskiej,
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na   wykonywanie zawodu, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej – zaświadczenie takie jest ważne przez okres 3 miesięcy od dnia  wystawienia,
 6. przedstawi zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niej postępowanie w  sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu –   zaświadczenie takie jest ważne przez okres 3 miesięcy od dnia  wystawienia,
 7. złoży oświadczenie, że włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu położnej,
 8. wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Zaświadczenie o stanie zdrowia – za wystarczające w stosunku do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie spełnienia wymagań dotyczących zaświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu, uznaje się dokumenty odnoszące się do stanu zdrowia wymagane do wykonywania zawodu położnej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego obywatelem jest położna, lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej, z którego położna przybywa; w przypadku gdy dokumenty tego rodzaju nie są wymagane, za wystarczające uważa się dokumenty wydane w tym państwie odnoszące się do stanu zdrowia.

 1. Uznanie  kwalifikacji zawodowych na zasadzie praw nabytych – automatyczne uznanie  kwalifikacji

 

4.1. Uznanie kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną

Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie formalnych kwalifikacji, uprawniającym do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, o którym mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z 17 lipca 2007 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej (M.P. z 2007 r. Nr 45, poz. 536)3, uważa się dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli kształcenie zostało rozpoczęte przed dniem:

1) 29 czerwca 1977 r. w Królestwie Belgii, Republice Włoskiej, Republice Federalnej Niemiec, Republice Francuskiej, Wielkim Księstwie Luksemburga i Królestwie Niderlandów,

2) 29 czerwca 1979 r. w Królestwie Danii, w Republice Irlandii i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

3) 1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej,

4) 1 stycznia 1986 r. w Republice Portugalii i Królestwie Hiszpanii,

5) 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki Litewskiej,

6) 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej pod warunkiem, że dokument poświadczający formalne kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną uprawnia do wykonywania zawodu pielęgniarki na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych zasadach jak dokument poświadczający tego rodzaju kwalifikacje przyznany przez odpowiednie władze lub organizacje Republiki Federalnej Niemiec,

7) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki Słowenii,

8) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki Estońskiej,

9) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki Łotewskiej,

10) 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji,

11) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, Królestwie Norwegii, Republice Islandii,

12) 1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu,

13) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,

14) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty lub Republice Cypryjskiej,

15) 1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii;

oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji zostało dołączone zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzające, że osoba posługująca się tymi dokumentami, wykonywała zawód pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z 5 poprzedzających bezpośrednio wydanie zaświadczenia.

4.2. Uznanie kwalifikacji położnej

Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie formalnych kwalifikacji, uprawniającym do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu położnej, o którym mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z 17 lipca 2007 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej (M.P. z 2007 r. Nr 45, poz. 536)4, uważa się dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli kształcenie zostało rozpoczęte przed dniem:

1) 23 stycznia 1983 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, Republice Federalnej Niemiec, Republice Greckiej, Republice Francuskiej, Republice Irlandii, Republice Włoskiej, Wielkim Księstwie Luksemburga, Królestwie Niderlandów i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

2) 1 stycznia 1986 r. w Królestwie Hiszpanii i Republice Portugalii,

3) 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki Litewskiej,

4) 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej pod warunkiem, że dokument poświadczający formalne kwalifikacje położnej uprawnia do wykonywania zawodu położnej na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych zasadach jak dokument poświadczający tego rodzaju kwalifikacje przyznany przez odpowiednie władze lub organizacje Republiki Federalnej Niemiec,

5) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki Słowenii,

6) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki Estońskiej,

7) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki Łotewskiej,

8) 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji,

9) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, Królestwie Norwegii, Republice Islandii,

10) 1 maja 1995 r. w Księstwie Liechtensteinu,

11) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,

12) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty lub Republice Cypryjskiej,

13) 1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii;

oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji zostało dołączone zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzające, że osoba posługująca się tymi dokumentami wykonywała zawód położnej przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z 5 lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia.

4.3. Położna, której kształcenie rozpoczęło się przed 3 października 1990 r. w byłej NRD – prawa nabyte

W przypadku położnej będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej posiadającej dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu położnej, której kształcenie zostało rozpoczęte przed dniem 3 października 1990 r. na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej i odpowiada wszystkim minimalnym wymogom kształcenia zgodnego z przepisami prawa Unii Europejskiej, ale jest uznawane tylko pod warunkiem uzupełnienia go praktyką zawodową, kwalifikacje są uznawane po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że wykonywał zawód położnej w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez co najmniej 2 lata w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających datę wystawienia zaświadczenia.

4.4. Pielęgniarka opieki ogólnej, wykształcenie pomaturalne uzyskane w Rumunii – prawa nabyte

Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie formalnych kwalifikacji, uprawniającymi do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z 17 lipca 2007 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej (M.P. z 2007 r. Nr 45, poz. 536)5, uważa się dokumenty wydane przez odpowiednie władze Rumunii i potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną (Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist) z wykształceniem pomaturalnym uzyskanym w şcoala postliceala, jeżeli dokumenty te zostały wydane albo kształcenie w tej szkole zostało rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz do tych dokumentów zostało dołączone zaświadczenie potwierdzające, że osoba posługująca się tymi dokumentami rzeczywiście i zgodnie z prawem wykonywała zawód pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną przez okres co najmniej 5 kolejnych lat z 7 lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, a wymieniona działalność obejmowała pełną odpowiedzialność za planowanie, organizację i opiekę pielęgniarską nad pacjentem.

4.5. Położna, wykształcenie zdobyte w Rumunii – prawa nabyte

Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie formalnych kwalifikacji, uprawniającymi do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu położnej, o których mowa w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z 17 lipca 2007 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej (M.P. z 2007 r. Nr 45, poz. 536)6, uważa się dokumenty potwierdzające kwalifikacje położnej (asistent medical obstetrica-ginecologi/pielęgniarka w zakresie położnictwa i ginekologii) wydane przed dniem 1 stycznia 2007 r. przez odpowiednie władze w Rumunii, jeżeli do tych dokumentów zostało dołączone zaświadczenie potwierdzające, że osoba posługująca się tymi dokumentami rzeczywiście i zgodnie z prawem wykonywała zawód położnej przez okres co najmniej 5 kolejnych lat z 7 lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia.

 1. Załączniki

Załącznik Nr 1 – wykaz tytułów zawodowych pielęgniarek

1) "Krankenschwester" lub "Krankenpfleger" w Republice Federalnej Niemiec;

2) "hospitalier(čre)/verpleegassistente(e)" lub "infirmier(ère) hospitalier(ère)/ziekenhuisverpleger (-verpleegster)" w Królestwie Belgii;

2a) "Meäčöčíńка сестра" w Republice Bułgarii;

3) "sygeplejerske" w Królestwie Danii;

4) "infirmier(čre)" w Republice Francuskiej;

5) "Registered General Nurse" w Republice Irlandii;

6) "infermiere professionale" w Republice Włoskiej;

7) "infirmier" w Wielkim Księstwie Luksemburga;

8) "verpleegkundige" w Królestwie Niderlandów;

9) "State Registered Nurse" lub "Registered General Nurse" w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

10) "Äéđëůěáôďύχος ή πτυχιούχος νοσoкόμoς, νοσηλεντής ή νοσηλεύτρια" w Republice Greckiej;

11) "Enfermero/a diplomado/a" w Królestwie Hiszpanii;

12) "enfermeiro" w Republice Portugalii;

13) "Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger" w Republice Austrii;

14) "sairaanhoitaja - sjukskötare" w Republice Finlandii;

15) "sjuksköterska" w Królestwie Szwecji;

16) "všeobecná sestra/všeobecný ošetřovatel" w Republice Czeskiej;

17) "őde" w Republice Estońskiej;

18) "ĹăăĺăńáěěÝíďň Íďóçëĺőτής" w Republice Cypryjskiej;

19) "mâsa" w Republice Łotewskiej;

20) "Bendrosios praktikos slaugytojas" w Republice Litewskiej;

21) "ápoló" w Republice Węgierskiej;

22) "Infermier Registrat tal-Ewwel Livell" w Republice Malty;

22a) "asistent medical generalist" w Rumunii;

23) "diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik" w Republice Słowenii;

24) "sestra" w Republice Słowackiej;

25) "hjúkrunarfrćδingur" w Republice Islandii;

26) "Krankenschwester - Krankenpfleger" w Księstwie Liechtensteinu;

27) "offentlig godkjent sykepleier" w Królestwie Norwegii;

28) "infirmiére", "infirmier", "Krankenschwester", "Krankenpfleger", "infermiera" lub "infermiere" w Konfederacji Szwajcarskiej.

Załącznik Nr 2 – wykaz tytułów zawodowych położnych

1) "Hebamme" lub "Entbindungspfleger" w Republice Federalnej Niemiec;

2) "accoucheuse/vroedvrouw" w Królestwie Belgii;

2a) "Ŕęóřĺđęŕ" w Republice Bułgarii;

3) "jordemoder" w Królestwie Danii;

4) "sage-femme" w Republice Francuskiej;

5) "midwife" w Republice Irlandii;

6) "ostetrica" w Republice Włoskiej;

7) "sage-femme" w Wielkim Księstwie Luksemburga;

8) "verloskundige" w Królestwie Niderlandów;

9) "midwife" w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

10) "ěáßá" lub "μαιευτής" w Republice Greckiej;

11) "matrona" lub "asistente obstčtrico" w Królestwie Hiszpanii;

12) "enfermeiro especialista Em enfermagem de saúde materna e obstétrica" w Republice Portugalii;

13) "Hebamme" w Republice Austrii;

14) "kätilö - barnmorska" w Republice Finlandii;

15) "barnmorska" w Królestwie Szwecji;

16) "porodní asistentka/porodní asistent" w Republice Czeskiej;

17) "ämmaemand" w Republice Estońskiej;

18) "ĹăăĺăńáěěÝíç Ěáßá" Republice Cypryjskiej;

19) "vecmâte" w Republice Łotewskiej;

20) "akušeris" w Republice Litewskiej;

21) "szülésznő" w Republice Węgierskiej;

22) "qabla" w Republice Malty;

22a) "Moaşă" w Rumunii;

23) "diplomirana babica / Diplomirani babičar" w Republice Słowenii;

24) "pôrodná asistentka" w Republice Słowackiej;

25) "ljósmóäir" w Republice Islandii;

26) "Hebamme" w Księstwie Liechtensteinu;

27) "jordmor" w Królestwie Norwegii;

28) "sage-femme", "Hebamme" lub "levatrice" w Konfederacji Szwajcarskiej.

1 Załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039)

2 Załącznik Nr 2 do ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039)

3 – na mocy art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej

4 – na mocy art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej

5 – na mocy art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej

6 – na mocy art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje