1. Przyznanie prawa wykonywania zawodu osobie niebędącej obywatelem UE

Aktualny stan prawny w kwestii przyznania prawa wykonywania zawodu cudzoziemcom

Zgodnie z przepisem art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. 2016. 1251..), okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu, może przyznać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na stałe albo na czas określony cudzoziemcowi, który:

- posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej,

- posiada urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim ( Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz. 224 i Nr 84, poz. 455 oraz z 2015r. poz. 1132),

- przedstawi zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniarki, położnej na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym dotychczas wykonywał zawód,

- przedstawi zaświadczenie odpowiedniego organu państwa, którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

- posiada świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie świadectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia takiej szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, pod warunkiem że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej,

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

- posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub wykonywanie zawodu położnej,

- odbył 6 miesięczny staż adaptacyjny we wskazanym podmiocie leczniczym (wymogu tego nie stosuje się do cudzoziemców którzy ukończyli szkołę pielęgniarską lub szkołę położnych w Rzeczypospolitej Polskiej – art. 35 ust. 2 ww. ustawy),

- wykazuje nienaganną postawę etyczną

Ograniczone prawo wykonywania zawodu przyznawane cudzoziemcowi na czas odbycia stażu adaptacyjnego

Cudzoziemiec ubiegający się o prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, zobowiązany jest do uprzedniego odbycia 6 miesięcznego stażu adaptacyjnego we wskazanym podmiocie leczniczym. Wobec powyższego okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje uprzednio cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ograniczone prawo wykonywania zawodu na czas odbycia stażu adaptacyjnego, o ile spełnia on następujące warunki:

- posiada urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim ( Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz. 224 i Nr 84, poz. 455 oraz z 2015r. poz. 1132),

- posiada świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie świadectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia takiej szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, pod warunkiem że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej,

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

- posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub wykonywanie zawodu położnej (art. 36 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej),

Powyższe wymogi stanowią minimum, jakie musi spełnić każdy cudzoziemiec, w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu na czas odbycia stażu adaptacyjnego.

Aktualne problemy dotyczące przyznania prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi

1) Zmiany w prawie i ich konsekwencje

W związku z wejściem w życie z dniem 31 marca 2015r. zmian do ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) wprowadzono m. in. nowe brzmienie art. 93 oraz art. 93 a-h ww. ustawy

Zmiana ww. przepisów spowodowała, iż kuratoria oświaty nie nostryfikują już dyplomów średnich szkół medycznych uzyskanych przez cudzoziemców za granicą, mogą natomiast jedynie uznawać poziom wykształcenia średniego (ogólnego).

Skutki zmian przepisów:

- kuratoria nie mogą aktualnie wydawać zaświadczeń o uznaniu dyplomów/świadectw szkół średnich medycznych (w tym pielęgniarskich, położniczych) uzyskanych za granicą za równorzędne ze świadectwem ukończenia polskiej średniej szkoły medycznej kształcącej w zawodzie pielęgniarki, położnej (np. liceum medyczne).

- kurator oświaty może aktualnie wydać decyzję administracyjną o uznaniu dyplomu/świadectwa wydanego za granicą (w tym dyplomu szkoły średniej medycznej) za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie, ale nie wykształcenie medyczne (zawodowe)

- dokumenty uzyskane z kuratorium oświaty nie mogą zatem aktualnie stanowić podstawy ubiegania się przez cudzoziemca (posiadającego wykształcenie średnie medyczne uzyskane za granicą) o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej gdyż nie jest spełniony wymóg wskazany w art. 35 ust. 1 pkt. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Powyższe wnioski zostały wyprowadzone m. in. z pism otrzymanych z Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

Wobec brzmienia obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz stanowiska Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowa okręgowa rada pielęgniarek i położnych może, w odniesieniu do cudzoziemców posiadających świadectwo/dyplom ukończenia średnich szkół medycznych za granicą (pielęgniarskich, położniczych):

1. odmówić przyznania prawa wykonywania zawodu - po dokonaniu oceny spełnienia warunku o którym mowa w art. 35 ust 1 pkt 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wobec nie posiadania przez cudzoziemca świadectwa uzyskanego w innym państwie uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych w rozumieniu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

albo

2. poinformować przed złożeniem wniosku przez cudzoziemca o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu o braku możliwości przyznania prawa wykonywania zawodu oraz wskazać na konieczność uzupełnienia wykształcenia przez cudzoziemca na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo w Polsce lub poprzez ukończenie studiów wyższych z zakresu pielęgniarstwa lub położnictwa za granicą. W przypadku ukończenia studiów wyższych z zakresu pielęgniarstwa lub położnictwa za granicą dyplom ukończenia takich studiów podlegał będzie następnie procedurze nostryfikacji przez radę jednostki organizacyjnej polskiej uczelni wyższej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz.U. z 2015r. poz. 1467).

W sytuacji zatem gdy cudzoziemiec złożył już wniosek o stwierdzenie ograniczonego prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu adaptacyjnego, a nie spełnia warunku wskazanego w art. 35 ust 1 pkt 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej to w tym przypadku należy odmówić przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu podejmując w tej kwestii uchwałę.

Stanowisko Nr 25

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie braku możliwości przyznania przez okręgową radę pielęgniarek i położnych prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej cudzoziemcom

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, iż z uwagi na brzmienie aktualnych przepisów prawa brak jest możliwości przyznania przez okręgową radę pielęgniarek i położnych prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej cudzoziemcom posiadającym uzyskane w innym państwie świadectwo lub dyplom ukończenia średniej szkoły medycznej (pielęgniarskiej, położniczej)

Należy wskazać, iż w związku z wejściem w życie z dniem 31 marca 2015r. zmian do ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) wprowadzono m. in. nowe brzmienie art. 93 oraz art. 93 a-h ww. ustawy. Zmiana ww. przepisów spowodowała, iż kuratoria oświaty nie nostryfikują już dyplomów średnich szkół medycznych uzyskanych przez cudzoziemców za granicą, mogą natomiast jedynie uznać poziom wykształcenia średniego (ogólnego). Kuratoria oświaty nie mogą aktualnie wydawać zaświadczeń o uznaniu dyplomów/świadectw szkół średnich medycznych (w tym pielęgniarskich, położniczych) uzyskanych za granicą za równorzędne ze świadectwem ukończenia polskiej średniej szkoły medycznej kształcącej w zawodzie pielęgniarki, położnej (np. liceum medyczne). Kurator oświaty może aktualnie wydać jedynie decyzje administracyjną o uznaniu dyplomu/świadectwa wydanego za granicą ( w tym dyplomu szkoły średniej medycznej) za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie, ale nie wykształcenie medyczne (zawodowe). Decyzja taka jednak nie może aktualnie stanowić podstawy ubiegania się przez cudzoziemca (posiadającego wykształcenie średnie medyczne uzyskane za granicą) o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, gdyż nie jest spełniony wymóg wskazany w art. 35 ust 1 pkt 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej ustawy z dnia 15 lipca 2011roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014r. poz. 1435 ze zm.). Wobec powyższego należy wskazać, iż na chwilę obecną nie ma organu administracji publicznej, który byłby kompetentny do stwierdzenia, iż określony dyplom lub świadectwo ukończenia średniej szkoły medycznej (pielęgniarskiej, położniczej) uzyskany za granicą jest uznany za równorzędny za świadectwem lub dyplomem ukończenia szkoły pielęgniarskiej, położnych.

NRPiP stoi zatem na stanowisku, iż wobec brzmienia ww. przepisów prawa w istniejącej sytuacji brak jest możliwości przyznania przez okręgową radę pielęgniarek i położnych prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej cudzoziemcom, o których mowa powyżej. Tym samym Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych poddaje pod rozwagę, by okręgowa rada pielęgniarek i położnych po dokonaniu oceny spełnienia przez cudzoziemca warunku, o którym mowa w art. 35 ust 1 pkt. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej negatywnie rozpatrzyła wniosek o przyznanie mu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, gdyż nie posiada on świadectwa ukończenia szkoły uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne za świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych w rozumieniu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Kwestia dyplomu młodszego specjalisty uzyskiwanego przez obywateli Ukrainy

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, iż na Ukrainie średnie szkoły zawodowe (ucziliszcza, koledze) zostały włączone do systemu szkolnictwa wyższego, w związku z czym wydawane przez nie dyplomy młodszego specjalisty są tam uważane za dokumenty poświadczające ukończenie edukacji na poziomie wyższym. W Polsce nie istnieje natomiast odpowiednik ukraińskiego dyplomu młodszego specjalisty. Biorąc pod uwagę fakt, iż w polskich szkołach wyższych nie prowadzi się tego typu kształcenia, również w wyniku postępowania nostryfikacyjnego nie ma możliwości stwierdzenia równoważności tych dyplomów z odpowiednimi dyplomami wydawanymi przez polskie uczelnie.

W odniesieniu do kwestii przyznania prawa wykonywania zawodu obywatelowi Ukrainy, który posiada dyplom młodszego specjalisty można by poinformować przed złożeniem wniosku przez cudzoziemca o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu o braku możliwości przyznania prawa wykonywania zawodu w oparciu o posiadany tytuł młodszego specjalisty oraz wskazać na konieczność uzupełnienia wykształcenia przez cudzoziemca na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo w Polsce. W takim bowiem przypadku może istnieć możliwość uznania, zaliczenia odpowiednich okresów studiów odbywanych na Ukrainie. Decyzje taką podejmuje jednak wyłącznie uczelnia, o przyjęcie do której zwraca się posiadacz dokumentu.

Jeżeli natomiast cudzoziemiec posiadający ww. dyplom złoży wniosek o stwierdzenie ograniczonego prawa wykonywania zawodu na czas odbywania stażu adaptacyjnego to okręgowa rada pielęgniarek i położnych powinna odmówić mu przyznania prawa wykonywania zawodu.

Postępowanie związane z przyznaniem cudzoziemcowi prawa wykonywania zawodu

1. Cudzoziemiec ubiegający się o przyznanie prawa wykonywania zawodu, w celu odbycia stażu adaptacyjnego powinien złożyć wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego oraz wpisanie do rejestru (wniosek dostępny na stronie internetowej OIPiP w Przeworsku - wnioski do pobrania)

2. Do wniosku powinien załączyć:

- arkusz zgłoszeniowy (arkusz dostępny na stronie internetowej OIPiP w Przeworsku - wnioski do pobrania)

- kopię dyplomu/świadectwa ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej lub odpowiednio polskiej szkoły położnych bądź dokument potwierdzający nostryfikację, uznania dyplomu/świadectwa w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny z dyplomem/świadectwem ukończenia polskiej szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

- zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód, wydane przez lekarza (wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy)

- dwa zdjęcia o wymiarach 35/45mm

- kopia dyplomu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.

- dokument poświadczający władanie językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej (dokument ten to urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, wydane na podstawie uchwały z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2001r. , Nr. 43 poz. 224 i Nr 84, poz. 455 oraz z 2015r. poz. 1132).

3. Cudzoziemiec powinien przedstawić kopię dyplomu/świadectwa ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej lub odpowiednio polskiej szkoły położnych (licencjat/magister pielęgniarstwa lub położnictwa) w tym przypadku nie musi odbywać stażu podyplomowego albo dokument potwierdzający nostryfikację, uznania dyplomu/świadectwa w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny z dyplomem/świadectwem ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych. Dokument taki może być wydany przez radę jednostki organizacyjnej polskiej uczelni wyższej uprawnionej do nadawania stopnia doktora w dziedzinie pielęgniarstwa /położnictwa, prowadzącej kształcenie w zakresie pielęgniarstwa/położnictwa po przeprowadzeniu przez nią procedury nostryfikacji na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015r.w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzania ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia. Dz. U. z 2015r. poz. 1467). Należy wskazać, iż w przypadku pozytywnej decyzji postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady nostryfikującej w sprawie uznania dyplomu za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym i na jej podstawie jest wystawiane zaświadczenie. To zaświadczenie wydane przez jednostkę organizacyjną uczelni (w odniesieniu do zagranicznych studiów pielęgniarskich/położniczych) stanowi dokument, potwierdzający nostryfikację, uznanie dyplomu/świadectwa w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny z dyplomem/świadectwem ukończenia polskiej szkoły pielęgniarek lub szkoły położnych.

4. Jeżeli cudzoziemiec nie spełnia warunków przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu wskazanych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej w szczególności gdy:

- nie posiada urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej – okręgowa rada pielęgniarek i położnych podejmuje uchwałę o odmowie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu ze wskazaniem, iż cudzoziemiec nie spełnił warunku wynikającego z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

- nie złożył dokumentu potwierdzającego uznanie w RP jego świadectwa/dyplomu uzyskanego w innym państwie za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych (polskiej), (a więc brak jest zaświadczenia rady jednostki organizacyjnej uczelni potwierdzającego uznanie zagranicznego dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo albo przedstawi decyzję administracyjną kuratora oświaty o uznaniu dyplomu/świadectwa wydanego za granicą za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie, ale nie wykształcenie medyczne (zawodowe) - okręgowa rada pielęgniarek i położnych podejmuje uchwałę o odmowie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu ze wskazaniem, iż cudzoziemiec nie spełnił warunku wynikającego z art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

5. W przypadku spełnienia przez cudzoziemca warunków wymaganych w celu przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu okręgowa rada pielęgniarek i położnych podejmuje uchwałę o przyznaniu ograniczonego prawa wykonywania zawodu oraz na jej podstawie dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych i wydaje dokument ograniczonego prawa wykonywania zawodu.

6. Następnie okręgowa rada pielęgniarek i położnych w drodze uchwały uwzględniając wnioski zgłoszone przez pielęgniarki i położne, kieruje na obszarze swojego działania - pielęgniarki i położne, którym przyznała ograniczone prawo wykonywania zawodu i które wpisała na listę członków Izby, do podmiotów organizujących staż. Jeżeli brak miejsc uniemożliwia pielęgniarce lub położnej odbycie stażu na obszarze działania izby, której członkiem jest pielęgniarka lub położna, staż odbywa się w podmiocie organizującym staż pielęgniarkom, położonym na obszarze działania innej Izby wybranym przez pielęgniarkę lub położną spośród podmiotów wskazanych przez okręgową radę pielęgniarek i położnych, do podmiotu organizującego staż pielęgniarkę lub położną kieruje okręgowa rada pielęgniarek i położnych, na której obszarze działa podmiot organizujący staż.

7. Staż adaptacyjny może być odbywany aktualnie przez cudzoziemców na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu MZ z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. poz. 1003), a więc staż trwa 1 rok. NRPiP w związku ze skróceniem do 6 miesięcy okresu odbywania stażu adaptacyjnego przez cudzoziemca wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 września 2015r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1640) wystąpiła do MZ z zapytaniem czy do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia dotyczącego ww. kwestii istnieje możliwość skrócenia okresu odbywania stażu adaptacyjnego do 6 miesięcy czy też należy odbywać staż adaptacyjny według zapisów rozporządzenia MZ z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, a więc staż trwający de fakto przez okres 1 roku. MZ wskazało, iż dotychczasowe rozporządzenie zachowuje moc do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia w tej kwestii ale nie dłużej niż do dnia 3 listopada 2016r. oraz iż do wejścia w życie nowego rozporządzenia cudzoziemcy ubiegający się o przyznanie prawa wykonywania zawodu będą odbywać staż adaptacyjny trwający 1 rok (zgodnie z dotychczasowym rozporządzeniem MZ).

8. Aktualnie odbycie stażu adaptacyjnego nie wymaga posiadania zezwolenia na pracę i zwalnia z obowiązku odbycia przeszkolenia w wykonywaniu zawodu.

9. Po odbyciu stażu podmiot leczniczy organizujący staż, na podstawie pozytywnie zaliczonego stażu, wydaje pielęgniarce lub położnej zaświadczenie o odbyciu stażu. Kopię zaświadczenia podmiot organizujący staż przekazuje, w terminie 14 dni od dnia zaliczenia stażu, okręgowej radzie pielęgniarek i położnych, która skierowała pielęgniarkę lub położną do odbycia stażu.

10. Po otrzymaniu przez ORPiP kopii zaświadczenia o odbyciu stażu adaptacyjnego przez cudzoziemca możliwe jest przyznanie mu pełnego prawa wykonywania zawodu. W tym celu powinien on złożyć wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu (pełnego) (wniosek dostępny na stronie internetowej OIPiP w Przeworsku - wnioski do pobrania.

11. Do wniosku o przyznanie pełnego prawa wykonywania zawodu cudzoziemiec powinien dodatkowo dołączyć:

- zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej na podstawie przepisów w Państwie w którym dotychczas cudzoziemiec wykonywał zawód,

- zaświadczenie odpowiedniego organu Państwa, którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu (wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy),

- zezwolenie na pobyt stały. (Należy wskazać, iż Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych może przyznać prawo wykonywania zawodu na czas określony cudzoziemcowi niespełniającemu zezwolenia na pobyt stały, który spełnia warunki określone w art. 35 ust 1 pkt 2-8 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej),

- kopia zaświadczenia o ukończeniu stażu adaptacyjnego – oryginał do wglądu.

12. W przypadku spełnienia przez cudzoziemca wszystkich warunków wskazanych w zapisach ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej okręgowa rada pielęgniarek i położnych podejmuje uchwałę o przyznaniu cudzoziemcowi prawa wykonywania zawodu (pełnego) na stałe lub na czas określony, dokonuje stosownych zmian w okręgowym rejestrze pielęgniarek i położnych i wydaje dokument prawa wykonywania zawodu (pełnego).

Dodatkowe informacje