Regulamin przyznawania pomocy materialnej

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

PRZEZ PODKARPACKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK

I POŁOŻNYCH Z/S W PRZEWORSKU

§ 1

 1. Pomoc materialna przyznawana jest w ramach funduszu socjalnego określonego planem finansowym Izby na dany rok kalendarzowy.
 2. Fundusz zapomogowy dla członków OIPiP tworzy się ze środków finansowych pochodzących ze składek członkowskich, z odsetek lokat bankowych i darowizn.

§ 2

 1. Pomoc adresowana jest do pielęgniarek, położnych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej z przyczyn losowych (np. śmierć, choroba, kalectwo, kradzież, klęska żywiołowa).
 2. Za zdarzenie losowe uważa się sytuacje nagłe, które wystąpiły niespodziewanie a ich zaistnienie spowodowało zapotrzebowanie na środki finansowe przekraczające możliwości gospodarstwa danego członka samorządu.

§ 3

Przy przyznaniu pomocy uwzględnia się sytuację osobistą, rodzinną, życiową i materialną osoby ubiegającej się o jej przyznanie.

§ 4

Warunkiem przyznania pomocy jest:

 1. regularne opłacanie składki członkowskiej przez okres co najmniej 1 roku:
  1. przed złożeniem wniosku
  2. przed uzyskaniem prawa do zwolnienia obowiązku opłacania składki członkowskiej

2. złożenie wniosku wraz z dokumentami na poparcie okoliczności uzasadniającej przyznanie pomocy (karty leczenia, zaświadczenie lekarskie, potwierdzenie kradzieży, pożaru, powodzi, itp.)

3. zaświadczenie o dochodach osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy, a w szczególności wysokość: zarobków, emerytury, renty, zasiłków i alimentów.

4. wymogi zawarte w pkt 1-3 nie dotyczą pomocy przyznawanej członkom innych Izb.

§ 5

Pomoc przyznaje się na:

- wniosek osoby zainteresowanej,

- z inicjatywy Okręgowej Rady,

- z inicjatywy delegatów rejonu wyborczego osoby zainteresowanej,

- na wniosek innej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

§ 6

 1. Określa się wzór wniosku o przyznanie pomocy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Wniosek o udzielenie zapomogi należy składać w biurze Okręgowej Izby w Przeworsku. Wniosek niekompletny pozostawia się bez rozstrzygnięcia.

§ 7

 1. Wnioski o udzielenie zapomogi są rozpatrywane raz w miesiącu przez Komisję ds. Socjalnych, która wnioskuje wysokość przyznanej zapomogi.
 2. Opinia Komisji winna być wydawana w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku do siedziby Izby.
 3. Z posiedzenia Komisji winien być sporządzany protokół przedstawiający przebieg jej obrad jak i podjęte rozstrzygnięcia.

§ 8

 1. Rozstrzygnięcie w przedmiocie przyznania pomocy należy do Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych bądź Prezydium OR po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Socjalnych.
 2. Środki finansowe mogą być wypłacone wnioskodawcy lub przesłane na jego konto.

§ 9

 1. Wnioskodawca, którego wniosek został rozpatrzony negatywnie przez Prezydium OR może złożyć odwołanie do OR w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały.
 2. Od uchwały Rady nie przysługuje odwołanie jednakże zainteresowana osoba może w terminie 14 dni od otrzymania informacji o treści uchwały złożyć wniosek o ponowne jego rozpatrzenie. Podjęta wówczas uchwała OR jest ostateczna.

§ 10

Pomoc może być przyznana:

a)     Dla pielęgniarek i Położnych zobowiązanych do opłacania składki członkowskiej – raz w danym roku kalendarzowym do kwoty, nie wyższej niż  1.200 zł. (jeden tysiąc dwieście złotych),                                                               

b)     Dla pielęgniarek i położnych zwolnionych z obowiązku opłacania składki członkowskiej na mocy Uchwały Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych – raz na trzy lata do kwoty nie wyższej niż 500 zł. (pięćset złotych).

§ 11

Przewodnicząca/y Komisji składa PORPiP roczne sprawozdanie z pracy Komisji.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcie podejmuje PORPiP z/s w Przeworsku lub Prezydium PORPiP.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.