KOMUNIKAT NRPIP DO ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA W SPRAWIE WNIOSKÓW O ZMIANĘ WPISU DOKONANYCH PRZED 1 MAJA 2017r.

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczący składania wniosków o wpis zmiany danych wpisów dokonanych pierwotnie przed 1 maja 2017 r.

skierowany do organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego prowadzonego przez NRPiP oraz okręgowych rad pielęgniarek i położnych w celu ujednolicenia postępowania w sprawie wpisu do rejestru.

Od 1 maja 2019 r. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprzestaje przyjmowania w formie papierowej wniosków o wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w brzmieniu od 1 maja 2017 r. podmioty inne niż wymienione w art. 75 ust.1 pkt 1 ustawy, zamierzające wykonywać działalność
w zakresie kształcenia podyplomowego, składają za pośrednictwem SMK wniosek o wpis do rejestru. Dotyczy to także wpisu zmiany danych.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wielokrotnie zgłaszała problem braku funkcjonalności
w systemie SMK i propozycje jego rozwiązania do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Niestety do dnia dzisiejszego nie udostępniono organom prowadzącym rejestr organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych możliwości przeniesienia danych o wpisach dokonanych przed wprowadzeniem SMK.

Wobec powyższej sytuacji oraz obowiązującego w tym zakresie prawa Naczelna Rada stoi na stanowisku iż od 1 maja 2019 roku będzie przyjmować wnioski o wpis zmiany danych objętych rejestrem gdzie wniosek o pierwotny wpis złożony był w formie papierowej, tylko i wyłącznie poprzez SMK.

Informujemy:

Aby wprowadzić poprzednie wpisy, gdzie wnioski o wpis były dokonane w formie papierowej należy złożyć w SMK nowy wniosek o wpis do rejestru zawierający aktualny stan, czyli uwzględniający wszystkie dotychczas zgłoszone zmiany wpisu, co w praktyce będzie dotyczyło wpisów programów zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia po sierpniu 2015 r.

Zalecamy, aby składać takie wnioski niezależnie od aktualnej potrzeby dokonania wpisu zmiany danych. W takim przypadku, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie będzie pobierać opłaty.

Jeżeli zaś taki wpis będzie dokonywany wraz z wpisem zmiany danych, należy złożyć wniosek o wpis do rejestru z uwzględnieniem wnioskowanej zmiany danych we wpisie. Wówczas od takiego wpisu należna jest opłata na zasadach ogólnych.

Zalecamy aby okręgowe rady pielęgniarek i położnych jako organy prowadzące rejestr organizatorów kształcenia na swoim terenie, również podjęły decyzje o przyjmowaniu wniosków wyłącznie poprzez SMK, co pozwoli na ujednolicone postępowanie w sprawach rejestru.

Dodatkowe informacje