SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

K O M U N I K A T

dla pielęgniarek i położnych

opłacających składki członkowskie

Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku informuje, że w celu prawidłowej ewidencji składek należy:

1.Wpłat dokonywać na numer konta bankowego:

Bank Spółdzielczy Przeworsk

39 9106 0008 2001 0000 0808 0001

Odbiorca wpłaty: Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ul. Krakowska 11, 37-200 Przeworsk

2.W tytule wpłaty podać następujące dane osoby, której dotyczy składka:

- imię i nazwisko,

- jakiego okresu dotyczy wpłata (rok, miesiąc).

3.Wpłaty dokonujemy zgodnie z wysokością składki członkowskiej, która w 2019 roku wynosi:

- 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia;

- 38,03 zł miesięcznie dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej oraz dla innych członków samorządu zobowiązanych do płacenia składek, w tym wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

4. Wpłaty należy dokonywać w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Dodatkowe informacje