Informacje o płaceniu składki członkowskiej na rok 2015

INFORMACJE O PŁACENIU SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

 

 

Obowiązek opłacania składki członkowskiej mają wszystkie pielęgniarki i położne, które posiadają prawo wykonywania zawodu i są wpisane na listę członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku. Obowiązek ten wynika z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U.11.174.1038).

Wysokość składki reguluje Uchwała Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

Zgodnie z w/w Uchwałą składkę członkowską opłaca się do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dopuszcza się opłacanie składki „z góry” za okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Wysokość składki przedstawia się następująco:

Pielęgniarki i położne zatrudnione na stanowisku pielęgniarki i położnej (umowa o pracę, na podstawie stosunku służbowego)

1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto

Pielęgniarki i położne wykonujące zawód w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej

 

 

1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku. Ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, w wyniku którego wysokość skłaki kształtuje się następująco

 

 

 

2012r. – 37,70 zł

2013r. – 38,75 zł

2014r. – 40,00 zł

2015r. - 41,39 zł

Pielęgniarki i położne:

- wykonujące zawód na podstawie:

a. umowy zlecenia,

b. umowy o dzieło,

c. umowy o wolontariacie

- wpisane na listę członków POIPiP lecz nie wykonujące zawodu,

- wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium RP, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych

 

Niepracujący członkowie samorządu pozostający wyłącznie na emeryturach, rentach lub świadczeniach przedemerytalnych

0,5 % emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego.

 

 

Składka członkowska winna być naliczana z jednego źródła przychodu, z tego z którego wysokość składki jest wyższa.

Składkę przekazuje się na konto Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Nr 39 9106 0008 2001 0000 0808 0001.

Nieopłacone składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011r. (Dz.U.11.174.1038). 

 

Uchwała Nr 19
VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 7 grudnia 2011 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

 

Na podstawie art. 31 pkt 11 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178; zm. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 249, poz. 2052, z 2004 r. Nr 92, poz. 885, z 2007 r. Nr 176, poz. 1237 i Nr 200, poz. 1326 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 171, poz. 1016 i Nr 174, poz. 1038) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych, z zastrzeżeniem § 4.

2. Składka członkowska uiszczana jest na rzecz okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której członkiem jest dana pielęgniarka lub położna.

§ 2. 1. Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości:

1) 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego.

2) 0,5% miesięcznej emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego,

3) 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

2. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła, tego z którego wysokość składki jest wyższa.

3. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z działalności gospodarczej – prowadzenia indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej oraz z innego źródła, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, składka członkowska powinna być naliczana na podstawie ust. 1 pkt 3, chyba że składka członkowska obliczona z innego źródła byłaby wyższa.

4. W sytuacji, gdy dana osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę u więcej niż jednego pracodawcy, wysokość składki członkowskiej obliczana jest od najwyższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3. Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

§ 4. Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:

  1. bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy,

  2. przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny,

  3. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu.

 

§ 5. 1. Okręgowe izby pielęgniarek i położnych przekazują na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 5% sumy uzyskanych w danym miesiącu składek członkowskich do końca następnego miesiąca.

2. Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa stwierdzająca kwotę odpisu na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 6. W przypadku braku wpłaty należnych składek za dwa pełne okresy, mogą być one dochodzone w drodze egzekucji.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 13 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

PRZEWODNICZĄCA ZJAZDU

Halina Synakiewicz

Dodatkowe informacje