2. Zadania ośrodka

 

1.Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez

  • udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,
  • udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,
  • prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,                        
  • udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,
  • udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.

2.Nadzór nad działalnością Ośrodka Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych powierza się Przewodniczącej Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku.

3.Działalność Ośrodka pokrywana jest ze środków finansowych państwa.

Dodatkowe informacje