Osrode ie UCHWAŁA NR 53/VI/2012

UCHWAŁA NR 53/VI/2012

NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Z DNIA 28 MARCA 2012 R.

W SPRAWIE OŚRODKÓW INFORMACYJNO - EDUKACYJNYCH


Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 12 i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się, że Ośrodek Informacyjno – Edukacyjny Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych mieści się w siedzibie biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych a ośrodki informacyjno - edukacyjne okręgowych izb pielęgniarek i położnych mieszczą się w siedzibach biur okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

§ 2. Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez:

1) udzielanie pielęgniarkom i położnym informacji mających na celu ułatwienie swobodnego przepływu oraz informacji dotyczącej wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,

2) udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym RP, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,

3) udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,

4) udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,

6) udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej,

7) prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,

8) organizacja seminariów i szkoleń dla pracowników Ośrodków Informacyjno-Edukacyjnych,

9) wydawania opinii w sprawie zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje polskich pielęgniarek i położnych mających zamiar wykonywać zawód na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, innych niż RP

10) opracowanie i przekazywanie do izb okręgowych materiałów dotyczących realizacji zadań Ośrodków Informacyjno Edukacyjnych,

11) przekazywanie pisemnych opinii do Ośrodków Informacyjno Edukacyjnych przy Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych, w odpowiedzi na ich wniosek oraz na zapytanie osób zainteresowanych.

§ 3. Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez:

1) udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,

2) udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,

3) prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,

4) udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,

6) udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.

§ 4. Nadzór nad działalnością Ośrodka powierza się według kompetencji - Prezesowi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i przewodniczącym okręgowych rad pielęgniarek i położnych.

§ 5. Działalność Ośrodków pokrywana jest ze środków finansowych państwa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Traci moc Uchwała nr 266/IV/2007 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie Ośrodków Informacyjno – Edukacyjnych.


Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP

Joanna Walewander Grażyna Rogala-Pawelczyk

 

Dodatkowe informacje