AKTY PRAWNE OIE

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych  

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/55/UE  z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”)  

Ustawaz dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Cel i zmiany w ustawie

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

uchwała IE Uchwała Nr 120/VII/2016

Uchwała Nr 120/VII/2016
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 53/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Ośrodków Informacyjno – Edukacyjnych

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 12 i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje następujących zmian w uchwale nr 53/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Ośrodków Informacyjno – Edukacyjnych:

W § 2 uchwały dodaje się punkt 12 w brzmieniu:

„12) udzielanie informacji Ośrodkom Informacyjno – Edukacyjnym przy Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych związanych z korzystaniem z modułów w systemie IMI dotyczących: wniosków o udzielenie informacji w sprawie kwalifikacji zawodowych, ostrzeżeń (alertów) i Europejskiej Legitymacji Zawodowej".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Joanna Walewander Zofia Małas

Osrode ie UCHWAŁA NR 53/VI/2012

UCHWAŁA NR 53/VI/2012

NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Z DNIA 28 MARCA 2012 R.

W SPRAWIE OŚRODKÓW INFORMACYJNO - EDUKACYJNYCH


Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 12 i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1038) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się, że Ośrodek Informacyjno – Edukacyjny Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych mieści się w siedzibie biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych a ośrodki informacyjno - edukacyjne okręgowych izb pielęgniarek i położnych mieszczą się w siedzibach biur okręgowych izb pielęgniarek i położnych.

§ 2. Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez:

1) udzielanie pielęgniarkom i położnym informacji mających na celu ułatwienie swobodnego przepływu oraz informacji dotyczącej wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,

2) udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym RP, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,

3) udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,

4) udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,

6) udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej,

7) prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,

8) organizacja seminariów i szkoleń dla pracowników Ośrodków Informacyjno-Edukacyjnych,

9) wydawania opinii w sprawie zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje polskich pielęgniarek i położnych mających zamiar wykonywać zawód na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, innych niż RP

10) opracowanie i przekazywanie do izb okręgowych materiałów dotyczących realizacji zadań Ośrodków Informacyjno Edukacyjnych,

11) przekazywanie pisemnych opinii do Ośrodków Informacyjno Edukacyjnych przy Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych, w odpowiedzi na ich wniosek oraz na zapytanie osób zainteresowanych.

§ 3. Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych realizuje zadania poprzez:

1) udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,

2) udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,

3) prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych,

4) udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej,

6) udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej.

§ 4. Nadzór nad działalnością Ośrodka powierza się według kompetencji - Prezesowi Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i przewodniczącym okręgowych rad pielęgniarek i położnych.

§ 5. Działalność Ośrodków pokrywana jest ze środków finansowych państwa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Traci moc Uchwała nr 266/IV/2007 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie Ośrodków Informacyjno – Edukacyjnych.


Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP

Joanna Walewander Grażyna Rogala-Pawelczyk

 

Dodatkowe informacje