UCHWAŁY 12.2017R.

Uchwały Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte na posiedzeniu w dniu 28.12.2017r.

-Uchwała Nr 313-314/VII/2017 w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 315/VII/2017 w sprawie założenia rachunku lokaty terminowej.

-Uchwała Nr 316/VII/2017 w sprawie przeniesienia środków w budżecie Izby na rok 2017.

-Uchwała Nr 317/VII/2017 w sprawie refundacji kosztów szkoleń dla członków samorządu.

-Uchwała Nr 318/VII/2017 w sprawie odmowy przyznania częściowej refundacji kosztów kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 319/VII/2017 w sprawie udzielenia zapomóg bezzwrotnych.

-Uchwała Nr 320/VII/2017 w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego.

-Uchwała Nr 321/VII/2017 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego – ubezpieczenia mienia Izby.

-Uchwała Nr 322/VII/2017 w sprawie prenumeraty czasopism.

-Uchwała Nr 323/VII/2017 w sprawie zakupu elektrycznego ogrzewacza wody.

-Uchwała Nr 324/VII/2017w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 325/VII/2017w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki cudzoziemcowi na czas określony i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 326-329/VII/2017w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 330/VII/2017w sprawie wykreślenia pielęgniarza z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 331-338/VII/2017 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wykreślenia z rejestru.

-Uchwała Nr 339/VII/2017 w sprawie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu położnej i wykreślenia z rejestru.

-Uchwała Nr 340/VII/2017 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu położnej na czas określony.

-Uchwała Nr 341/VII/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

-Uchwała Nr 342/VII/2017 w sprawie udziału członków samorządu w spotkaniu położnych w Warszawie.

Dodatkowe informacje