uchwały 25.01.2017r.

Uchwały Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte na posiedzeniu w dniu 25.01.2017r.

-Uchwała Nr 234/VII/2017 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez PORPiP.

-Uchwała Nr 235/VII/2017 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 236-238/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 239/VII/2017 w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu pielęgniarza.

-Uchwała Nr 240/VII/2017 w sprawie skierowania położnej na odbycie przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

-Uchwała Nr 241/VII/2017 w sprawie planu pracy PORPiP i Komisji Problemowych na rok 2017.

-Uchwała Nr 242/VII/2017 w sprawie przeprowadzenia wizytacji pielęgniarki i położnej wykonującej zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do RPWDL.

-Uchwała Nr 243/VII/2017 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

-Uchwała Nr 244/VII/2017 w sprawie powołania komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowej.

-Uchwała Nr 245/VII/2017 w sprawie założenia rachunku lokaty terminowej.

-Uchwała Nr 246/VII/2017 w sprawie udzielenia zapomóg bezzwrotnych.

-Uchwała Nr 247/VII/2017 w sprawie refundacji kosztów szkoleń dla członków samorządu.

-Uchwała Nr 248/VII/2017 w sprawie odmowy przyznania częściowej refundacji kosztów Kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 249/VII/2017 w sprawie zwołania XXXII Okręgowego Zjazdu Delegatów POIPiP.

-Uchwała Nr 250/VII/2017 w sprawie zawarcia umowy o dzieło.

-Uchwała Nr 251/VII/2017 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 252/VII/2017 w sprawie zmiany uchwały własnej w przedmiocie wynagrodzenia     za utrzymanie czystości.

-Uchwała Nr 253/VII/2017 w sprawie zmiany uchwały własnej w przedmiocie wynagrodzenia za usługi księgowo - rachunkowe.

-Uchwała Nr 254/VII/2017 w sprawie zmiany uchwały własnej w przedmiocie wynagrodzenia za obsługę prawną.

-Uchwała Nr 255/VII/2017 w sprawie zmiany uchwały własnej w przedmiocie wynagrodzenia Sekretarza i Skarbnika Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

-Uchwała Nr 256/VII/2017 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla pracowników biura Izby.

Dodatkowe informacje