Regulamin ORPIP

REGULAMIN OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038);

2) Regulaminie wyborów do organów izb – należy przez to rozumieć Regulamin wyborów do organów izby oraz trybu odwoływania ich członków przyjęty przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych;

3) Okręgowym Zjeździe – należy przez to rozumieć Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

4) Okręgowej Radzie – należy przez to rozumieć Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

5) Okręgowej Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Okręgową Komisję Rewizyjną, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

6) Okręgowym Sądzie – należy przez to rozumieć Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

7) Okręgowym Rzeczniku – należy przez to rozumieć Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, organ okręgowej izby pielęgniarek i położnych;

8) Okręgowej Izbie - należy przez to rozumieć Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych;

9) Naczelnej Radzie – należy przez to rozumieć Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, organ Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 

§ 2. 1.W skład Okręgowej Rady wchodzą: przewodniczący i członkowie Okręgowej Rady wybrani przez Okręgowy Zjazd.

2. Kadencja Okręgowej Rady trwa 4 lata.

3. Okręgowa Rada działa do dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranej Okręgowej Rady.

4. Przewodniczący Okręgowej Rady wykonuje swoją funkcję od dnia wyboru.

 

§ 3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Okręgowej Rady zwołuje przewodniczący Okręgowej Rady w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Okręgowego Zjazdu.

 

§ 4. 1. Na pierwszym posiedzeniu Okręgowa Rada wybiera Prezydium Okręgowej Rady.

2. Prezydium Okręgowej Rady stanowią: przewodniczący, 2-ch wiceprzewodniczących, sekretarz i skarbnik Okręgowej Rady oraz członkowie Prezydium. Liczbę członków Prezydium i liczbę wiceprzewodniczących ustala na pierwszym posiedzeniu Okręgowa Rada, która może ponadto ustalić zasady podziału ilości miejsc w Prezydium i funkcji wiceprzewodniczących z uwagi na wykonywany zawód (pielęgniarka, położna). Ustalenia te mogą być zmieniane w czasie trwania kadencji.

 

§ 5. 1. Wybór Prezydium Okręgowej Rady dokonywany jest poprzez odrębne wybory spośród jej członków: wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika Okręgowej Rady oraz członków Prezydium. W przypadku, gdy określone zostaną zasady podziału ilości miejsc w Prezydium lub funkcji wiceprzewodniczących z uwagi na wykonywany zawód, wybory na te stanowiska dokonywane są oddzielnie spośród kandydatów wykonujących dany zawód.

2. Do wyborów Prezydium Okręgowej Rady stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziałów I i III Regulaminu wyborów do organów izb.

3. Bierne prawo wyborcze w wyborach na funkcje: wiceprzewodniczącego, skarbnika i sekretarza Okręgowej Rady nie przysługuje osobie, która pełniła daną funkcję przez 2 następujące po sobie kadencje poprzedzające kadencję, na którą ma być przeprowadzany wybór. Pełnienie danej funkcji dłużej niż przez 24 miesiące w danej kadencji przyjmuje się za pełnienie jej przez pełną kadencję. Paragraf 36 Regulaminu wyborów do organów izb stosuje się odpowiednio.

4. Członek Prezydium traci swoją funkcję wskutek odwołania przez Okręgową Radę albo rezygnacji. Ustanie funkcji przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza albo skarbnika Okręgowej Rady oznacza jednocześnie ustanie członkostwa w Prezydium.

5. Do odwołania osoby powołanej w skład Prezydium Okręgowej Rady stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów. Odwołanie stwierdzane jest w formie uchwały.

6. W głosowaniu nad odwołaniem osoby powołanej w skład Prezydium Okręgowej Rady wymagana jest zwykła większość głosów.

7. Wniosek wraz z uzasadnieniem o odwołanie osoby wybranej w skład Prezydium Okręgowej Rady powinien być zgłoszony przez co najmniej 1/3 członków Okręgowej Rady.

8. W przypadku ustania członkostwa w Prezydium Okręgowej Rady zarządza się wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające nie są zarządzane, a wybory zarządzone nie są przeprowadzane, jeżeli Okręgowa Rada podejmie uprzednio uchwałę zmieniającą liczbę członków Prezydium w ten sposób, iż dokonywanie wyborów uzupełniających stanie się bezprzedmiotowe.

 

§ 6. 1. Okręgowa Rada odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

2. Okręgowa Rada zwoływana jest przez przewodniczącego Okręgowej Rady.

 

§ 7.1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Okręgowej Rady wysyłane jest jej członkom co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, natomiast o terminie, miejscu i porządku obrad Prezydium co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem

2. O terminach obrad Okręgowej Rady, a także Prezydium Okręgowej Rady zawiadamia się również przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Okręgowego Sądu oraz Okręgowego Rzecznika, którzy mogą wziąć udział w obradach z głosem doradczym.

3. W posiedzeniach Okręgowej Rady mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez przewodniczącego Okręgowej Rady lub jej Prezydium.

 

§ 8. 1. W sprawach wynikających z przepisów prawa Okręgowa Rada podejmuje uchwały. Okręgowa Rada może podejmować uchwały również w innych sprawach, podejmuje też decyzje w formie:

  1. rezolucji – zawierających wezwanie do określonego adresata o podjecie wskazanego w rezolucji jednorazowego działania;

  2. stanowisk - zawierających pogląd lub opinię w określonej sprawie;

  3. apeli - zawierające wezwanie do określonego zachowania się oraz podjęcia inicjatywy lub realizacji zadania.

2. Okręgowa Rada jest władna do podejmowania uchwał, w tym dokonania wyborów w trybie Regulaminu wyborów do organów izb przy obecności co najmniej połowy jej członków.

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

4. Uchwały:

1) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Okręgowej Rady;

2) reprezentowania okręgowej izby przez osoby pełniące funkcję w jej organach – przewodniczący Okręgowej Rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 21 dni od dnia ich podjęcia.

5. Przewodniczący Okręgowej Rady przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na jego żądanie, w terminie 14 dni od jego otrzymania, uchwałę, o której mowa w ust. 4, jeżeli nie została ona nadesłana w trybie określonym w tym przepisie, a także inną uchwałę Okręgowej Rady, w celu umożliwienia realizacji przez ministra określonego w ustawie uprawnienia do zaskarżenia uchwał do Sądu Najwyższego.

6. Okręgowa Rada podejmuje uchwałę w określonej sprawie należącej do zakresu jej działania w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia stosownej uchwały Naczelnej Rady.

7. Uchwałę Okręgowej Rady podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Okręgowej Rady oraz sekretarz Okręgowej Rady, a uchwały w sprawach finansowych przewodniczący lub wiceprzewodniczący Okręgowej Rady, skarbnik Okręgowej Rady i sekretarz Okręgowej Rady.

8. Procedurę podejmowania przez Okręgową Radę uchwał w trybie Regulaminu wyborów do organów izb szczegółowo reguluje ten Regulamin.

 

§ 9. 1. Posiedzeniom Okręgowej Rady i Prezydium Okręgowej Rady przewodniczy przewodniczący Okręgowej Rady lub wiceprzewodniczący Okręgowej Rady przy pomocy sekretarza Okręgowej Rady.

2. Przewodniczący udziela głosu członkom Okręgowej Rady w sprawach objętych porządkiem obrad.

3. Okręgowa Rada obraduje nad sprawami wskazanymi w porządku obrad.

4. Okręgowa Rada może zmienić porządek obrad.

5. Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu, Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz zaproszonym gościom przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością.

 

§ 10. Okręgowa Rada na czas prowadzenia obrad powołuje komisję mandatową, która stwierdza czy Okręgowa Rada jest władna do podejmowania uchwał i głosowań.

 

§ 11. 1. W przypadku, gdy Okręgowa Rada działa w trybie Regulaminu wyborów do organów izb, powołuje komisję wyborczą, która przyjmuje zgłoszenia kandydatur i w kolejności alfabetycznej sporządza listy kandydatów oraz komisję skrutacyjną, która przeprowadza wybory.

2. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach przeprowadzanych w czasie obrad Okręgowej Rady.

 

§ 12. 1. Głosowanie we wszystkich sprawach przeprowadza się jawnie z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Okręgowa Rada może uchwalić tajność głosowania, albo uchwalić głosowanie imienne.

3. Głosowania jawne, głosowania tajne i imienne mogą być przyprowadzane przy użyciu urządzeń do elektronicznego liczenia głosów (głosowanie elektroniczne). System używany do głosowania elektronicznego musi zapewniać możliwość przeprowadzenia głosowania tajnego lub imiennego przy zachowaniu jego charakteru.

 

§ 13. 1.W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Okręgowa Rada może dokonać reasumpcji głosowania.

2. Wniosek o reasumpcję głosowania w danej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.

3. Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona tylko jeden raz.

4. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego i tajnego.

5 .Okręgowa Rada /Prezydium rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 1/3 biorących udział w posiedzeniu członków Okręgowej Rady /Prezydium.

 

§ 14. 1. Z obrad Okręgowej Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz lub zastępujący go członek Prezydium Okręgowej Rady i protokolant jeśli został wyznaczony przez Okręgową Radę lub Prezydium Okręgowej Rady.

2. Protokół sporządza się w terminie 21 dni od daty zakończenia obrad. Protokół po jego sporządzeniu pozostaje do wglądu dla członków Okręgowej Rady w biurze Okręgowej Izby.

3. Protokół przyjmuje Okręgowa Rada na następnym posiedzeniu.

4. Sporządzony protokół wraz z kopiami uchwał podjętych w czasie obrad powinien zostać udostępniony Naczelnej Radzie na jej wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia takiego wniosku.

 

§ 15. 1. Prezydium Okręgowej Rady działa w imieniu Okręgowej Rady w sprawach określonych jej uchwałą.

2. Posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu z wyłączeniem miesięcy w których odbywają się posiedzenia Okręgowej Rady.

3. Posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady zwołuje przewodniczący Okręgowej Rady.

4. Postanowienia określone w § 7-9 , §12 ust 1 oraz § 13-14 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do Prezydium Okręgowej Rady

 

§ 16. Przewodniczący Okręgowej Rady w szczególności:

1) reprezentuje Okręgową Izbę;

2) reprezentuje Okręgową Radę;

3) kieruje pracami Okręgowej Rady i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie;

4) przewodniczy obradom Okręgowej Rady i jej Prezydium

5) przedstawia Okręgowemu Zjazdowi sprawozdania z działalności Okręgowej Rady.

 

§ 17. 1. Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady jest zastępcą przewodniczącego Okręgowej Rady w ustalonym przez Okręgową Radę zakresie.

2. Na okres swojej nieobecności przewodniczący Okręgowej Rady wyznacza, który z wiceprzewodniczących będzie go zastępował.

3. W przypadku gdy wyznaczenie zastępcy przez przewodniczącego Okręgowej Rady jest niemożliwe albo nie zostało ono dokonane, a jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Okręgowej Izby lub Okręgowej Rady, Prezydium Okręgowej Rady wyznacza, który z wiceprzewodniczących będzie zastępował przewodniczącego do czasu ustania podstaw wyznaczenia zastępcy w trybie niniejszego ustępu. Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady w tym celu może zostać zwołane przez wiceprzewodniczącego na wniosek co najmniej 3 członków Prezydium.

 

§ 18.1. Sekretarz Okręgowej Rady nadzoruje wykonanie uchwał Okręgowej Rady i Prezydium Okręgowej Rady:

2 redaguje protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady oraz Prezydium;

3. przygotowuje projekty uchwał Okręgowej Rady i jej Prezydium z wyłączeniem projektów uchwał związanych z gospodarką finansową Izby;

4. nadzoruje działalność komisji i zespołów problemowych;

5. opracowuje informacje o działalności Okręgowej Rady.

 

§ 19.1. Skarbnik Okręgowej Rady odpowiada za gospodarkę finansową Okręgowej Izby:

2. przygotowuje projekty uchwał związanych z gospodarką finansową Okręgowej Izby;

3. przygotowuje projekt budżetu Okręgowej Izby;

4. przygotowuje sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawia Okręgowemu Zjazdowi;

5. monitoruje i prowadzi działania zmierzające do poprawienia ściągalności składek członkowskich na rzecz samorządu oraz zgłasza wnioski o egzekucję wierzytelności lub ich umorzenie.

 

§ 20. Do obowiązków członka Okręgowej Rady należy w szczególności:

1. uczestniczenie w posiedzeniach Okręgowej Rady;

2. uczestniczenie w pracach komisji lub zespołów problemowych, których jest członkiem;

3. składanie informacji z realizacji zadań wykonywanych w ramach działalności Okręgowej Rady.

4. Członek Okręgowej Rady bierze udział w posiedzeniach Okręgowej Rady wyłącznie osobiście.

 

§ 21. 1. Okręgowa Rada realizując swoje zadania powołuje komisje problemowe, określając ich kompetencje oraz zasady działania.

2. Okręgowa Rada w zależności od potrzeb może powołać doraźne komisje problemowe oraz stałe lub doraźne zespoły problemowe.

 

§ 22. 1. Okręgowa Rada w celu zapewnienia prawidłowego obiegu informacji i należytej ochrony interesów zawodowych członków samorządu na terenie zakładów pracy może realizować swoje zadania przez swoich pełnomocników.

2. Okręgowa Rada powierza obowiązki związane z pełnieniem funkcji pełnomocnika, osobie wybranej w rejonie wyborczym, wskazanej przez delegata na zjazd lub członka samorządu z danego rejonu wyborczego.

3. Jeżeli będą zachodziły okoliczności uzasadniające powołanie pełnomocnika u pracodawcy w którym nie pracuje żaden z delegatów, Okręgowa Rada może powierzyć obowiązki pełnomocnika innemu członkowi samorządu, po uzyskaniu jego zgody.

4. Okręgowa Rada udziela pełnomocnictwa na piśmie.

5. Pełnomocnictwo może być udzielone na czas określony i dotyczyć określonej kategorii spraw lub udzielane dla każdej sprawy w zależności od potrzeb i ustaleń Okręgowej Rady.

6. Pełnomocnik działa w granicach pełnomocnictwa w imieniu Okręgowej Rady i na rzecz członków samorządu danego zakładu pracy lub określonego rejonu. 

Dodatkowe informacje