Wyszukiwanie ksiąg rejestrowych

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012, poz. 742) zwracam uwagę, iż w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), dodano punkt 2a w brzmieniu:

„2a. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat.”

 

Poniżej instrukcja wyszukiwania ksiąg rejestrowych dla praktyk pielęgniarskich i położniczych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Wyszukiwanie ksiąg rejestrowych - Instrukcja

Podmioty wykonujące działalność leczniczą

W A Ż N A    I N F O R M A C J A

Informacje dotyczące składania wniosków o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 ze zm.) od dnia 01.04.2013r. wnioski o wpis / zmianę lub skreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą winny być składane w formie elektronicznej.

§ 14. Wniosek, o którym mowa w § 10 składa się w postacie elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z póź. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z póź. zm.).

Z uwagi na powyższe aby:

1.Wypełnić wniosek należy się zarejestrować na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą https://www.rpwdl.csioz.gov.pl/ (w zakładce Aplikacja dla praktyk zawodowych).

2.Na stronie logowania zostanie wyświetlony formularz rejestracyjny. Należy go poprawnie wypełnić.

3.Następny krok to aktywacja konta. Logujemy się do swojej poczty i otwieramy e-maila, a następnie klikamy w link aktywacyjny. Jeśli nie dokonano aktywacji konta (nie otrzymaliśmy stosownego komunikatu) należy skopiować cały link i wkleić go do przeglądarki. Logujemy się do aplikacji przy użyciu loginu i hasła.

4.Wypełniony wniosek powinien być potwierdzony podpisem elektronicznym – podpis otrzymujemy za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) www.epuap.gov.pl – wypełniamy wniosek o założenie profilu zaufanego, wysyłamy elektronicznie i po 14 dniach w tzw. punktach potwierdzeń zostaje nam udostępniony i potwierdzony podpis elektroniczny.

W systemie ePUAP istnieją dwie możliwości uzyskania profilu zaufanego:

- potwierdzenie tożsamości w punkcie potwierdzenia profilu zaufanego – dostępna dla każdego,

Lista punktów potwierdzających profil zaufany:

ZUS Inspektorat w Przemyślu ul. Brodzińskiego 6

ZUS Inspektorat w Przeworsku ul. Dworcowa 1

ZUS Inspektorat w Jarosławiu ul. Słowackiego 21

ZUS Biuro Terenowe w Lubaczowie ul. Mickiewicza 168

  

Urząd Skarbowy w Przemyślu ul. Lwowska 9A

Urząd Skarbowy w Przeworsku ul. 1000-Lecia 1

Urząd Skarbowy w Jarosławiu ul. Przemysłowa 2A

Urząd Skarbowy w Lubaczowie ul. Sobieskiego 6

- samozaufanie – mogą korzystać osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym certyfikatem kwalifikowanym

                  Ponadto informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, każda pielęgniarka/ położna wykonująca zawód w formie praktyki zawodowej jest zobowiązana do:

  1. złożenia w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych a w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – także informację o tym ubezpieczeniu. W księdze rejestrowej ujawnić trzeba okres ubezpieczenia (początek-koniec), zakres ubezpieczenia oraz sumę gwarancyjną dla wszystkich zdarzeń.

  2. posiadania regulaminu organizacyjnego, który określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez praktykę zawodową. Obowiązek ten nie obejmuje pielęgniarek/położnych wykonujących indywidualną oraz indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.

Zwracamy uwagę, że w myśl art. 107 ustawy o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr a więc Okręgowej Izbie w przypadku pielęgniarek i położnych wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Dodatkowe informacje